Algemene voorwaarden

1. Algemene clausule

De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.

3. Aansprakelijkheid

A. Van de vertaler
De vertaler is niet aansprakelijk, wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.

De vertaler is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven) van de brontekst of de vertaling.

De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.

De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.

B. Van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling.

Elke factuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.

Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.

Mochten er na onderzoek van de klacht door de vertaler nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan de vertaler of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de BKVT. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.

5. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerd vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de prijsbepaling zoals voorgesteld door de BKVT, die verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20 % van het factuurbedrag of van het bedrag van de honorariumnota.

6. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

7. Auteursrecht

De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

8. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler vergezelt de schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurt de opdrachtgever hem binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terug naar de vertaler.

9. Betaling

De facturen of honorariumnota’s van de vertaler zijn uitsluitend contant betaalbaar, netto, zonder korting. In de praktijk wordt overschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur gelijkgesteld met contante betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % per jaar, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De plaats van betaling is de woonplaats (voor een eenmanszaak) of de maatschappelijke zetel (voor een vennootschap) van de vertaler.

10. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler (bij eenmanszaak) of van de maatschappelijke zetel van het vertaalbureau (bij vennootschap) bevoegd.

Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11. Arbitrage

Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT.

12. Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken verbindt de vertaler zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.

 

Conditions générales

1. Clause générale

Les conditions générales du traducteur ont préséance sur celles du donneur d’ordre. Celui-ci renonce à appliquer ses propres conditions, sauf convention contraire expresse.

2. Conditions de livraison

Le délai de livraison convenu par écrit avec le donneur d’ordre prend cours dès réception, par le traducteur, du texte source et de la commande définitive de traduction.

3. Responsabilité

A. du traducteur
La responsabilité du traducteur n’est pas engagée en cas de retard d’exécution du travail suite à une maladie, un accident, une incapacité temporaire ou un cas de force majeure en général. Toutefois, le traducteur est tenu d’en informer le donneur d’ordre dans un délai raisonnable.

De même, la responsabilité du traducteur n’est pas engagée lorsque le retard ci-dessus est dû à un retard de remise par des tiers (services de courrier, poste, etc.) ou à l’endommagement du texte source et/ou de la traduction au cours du transport.

Le traducteur ne peut pas être tenu pour responsable de la perte par des tiers (poste, services de courrier) du texte source ou de la traduction.

Le traducteur décline toute responsabilité quant aux défauts du texte transmis par le donneur d’ordre.

Le traducteur est responsable de la qualité de la traduction effectuée, pour autant que celle-ci soit utilisée dans sa forme intégrale et sans modification.

B. du donneur d’ordre
Le donneur d’ordre communique au traducteur, avant ou pendant l’exécution du contrat, toute information nécessaire à la bonne exécution des prestations demandées.

4. Plaintes: délai d’introduction et motivation

À peine de nullité, toute plainte est adressée par lettre recommandée dans les huit jours de la date de livraison de la traduction.

Toute facture ou toute note d’honoraires non protestée dans les huit jours est réputée acceptée. Une plainte n’interrompt pas le délai de paiement.

Les plaintes ou contestations relatives à la non-conformité de la traduction, formulées dans le délai contractuel, doivent être motivées de manière détaillée par référence à des dictionnaires, glossaires ou textes équivalents rédigés par des locuteurs natifs.

Le refus non motivé d’une traduction ne constitue pas un motif de non-paiement de la facture ou de la note d’honoraires.

En cas de différends persistants concernant la qualité de la traduction après examen de la plainte par le traducteur, ceux-ci sont tranchés souverainement par le comité d’arbitrage de la Chambre belge des traducteurs et interprètes (ci-après « la CBTI ») lorsqu’une des parties en cause est membre de cette association. Le comité d’arbitrage statue exclusivement sur la conformité de la traduction avec le texte source.

5. Annulation de la commande de traduction

En cas d’annulation unilatérale de la commande de traduction par le donneur d’ordre, une indemnité est due par celui-ci dont le montant est proportionnel au travail déjà effectué, y compris les recherches terminologiques préalables. Cette base de calcul se réfère aux exemples d’établissement des prix proposés par la CBTI, qui peuvent être obtenus au siège social de cette association. En outre, le traducteur est en droit d’exiger une indemnité de rupture de contrat égale à 20 % du montant de la facture ou de la note d’honoraires.

6. Qualité du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre est réputé agir en qualité d’auteur du texte à traduire et en autorise explicitement la traduction, conformément à l’article 12 de la loi du 22 mars 1986 sur les droits d’auteur.

7. Traduction et droits d’auteur

Le traducteur détient les droits d’auteur relatifs au texte traduit. Celui-ci ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit, dans son intégralité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, y compris par voie électronique, sans l’accord préalable écrit et explicite du traducteur.

8. Acceptation et confirmation de la commande de traduction

Le donneur d’ordre met le traducteur en mesure d’évaluer le niveau de difficulté du texte à traduire.

Toute commande téléphonique acceptée par le traducteur est immédiatement confirmée par écrit par celui-ci. La confirmation écrite mentionne le tarif et le délai de livraison convenus.

Elle est accompagnée d’un exemplaire des conditions générales du traducteur. Le donneur d’ordre renvoie dans les 24 heures au traducteur la confirmation de commande signée pour accord.

9. Paiement

Les factures ou notes d’honoraires du traducteur sont payables exclusivement au comptant, net et sans escompte. Tout virement effectué dans les 5 jours ouvrables de la réception de la facture vaut paiement comptant.

En cas de non-paiement total ou partiel du montant dû à l’échéance, sans motif sérieux, le montant restant dû est majoré, après mise en demeure non suivie d’effet, de 15 % par an, avec un minimum de 75,00 euros et un maximum de 1 500,00 euros, même lors de l’octroi de délais d’atermoiement.

Le lieu du paiement est le domicile du traducteur (entreprise unipersonnelle) ou son siège social (société).

10. Juridiction compétente

En cas de non-paiement de la facture ou de la note d’honoraires du traducteur, la juridiction compétente est celle du domicile (entreprise unipersonnelle) ou du siège social (société) du traducteur.

Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge, à l’exclusion de tout autre.

11. Arbitrage

En cas d’impossibilité d’accord à l’amiable entre le traducteur et le donneur d’ordre, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent déposer plainte auprès du comité d’arbitrage de la Chambre belge des traducteurs et interprètes. Cependant, il faut qu’au moins une des parties au moins soit membre de cette association.

12. Secret professionnel et déontologie

Le traducteur est lié par le secret professionnel. Celui-ci implique la non-communication de l’identité du donneur d’ordre, du contenu du texte source et de la traduction elle-même.

En tant que membre de la CBTI, le traducteur met un point d’honneur à fournir en toute circonstance un travail de qualité.

 

Terms and Conditions

1. General Clause

The translators general conditions take precedence over those of the client and, bearing explicit stipulations to the contrary, the client waives his/her own general conditions.

2. Terms of Delivery

The term of delivery agreed in writing with the client commences when the original text and the definitive order for the translation is received.

3. Liability

A. Translator’s Liability
The translator is not liable when delay in performing the work is due to illness, accident, temporary inability to work or general force majeure. The translator must, however, notify the client of this within a reasonable period.

Further, the translator is not liable when the delay is the result of tardy delivery by third parties (courier services, post, etc.) or when the source text and/or the translation is damaged during shipment. Nor shall the translator be responsible for the loss by third parties (post, courier services) of the source text or the translation.

The translator can accept no responsibility for defects to the text supplied by the client.

The translator accepts liability for the quality of the translation made insofar as it is used in its entirety and unchanged.

B. Client’s Liability
Prior or during the execution of the agreement, the client shall provide the translator will all the information necessary for the proper performance of the requested services.

4. Complaints: Conditions for Submission and Substantiation

On pain of invalidity, notification of every complaint must be sent by registered letter within 8 days of the day the translation is delivered.

Every invoice/fee note that is not protested within 8 days is considered as accepted. A complaint does not suspend the term of payment.

Complaints or disputes on non-conformity of the translation, formulated within the period stipulated in this article, must be substantiated in detail using dictionaries, glossaries and similar textual material written by authoritative native speakers.

The unmotivated refusal of a translation is no reason for failure to pay the invoice/fee note.

If, after the translator researches the complaint disputes still remain about the quality of the translation, the translator or the client can submit them to the Arbitration Board of the Belgian Chamber of Translators and Interpreters (BKVT/CBTI). One of the two parties must be a member of the BKVT/CBTI. The Arbitration Board restricts its pronouncement to the conformity of the translation to the source text.

5. Cancellation of the Translation Order

When the client unilaterally cancels the translation order, the client will owe compensation. This compensation will consist of the cost of all the translation work effectively done and the preparatory terminological research. In addition, the translator may demand a cancellation fee for breach of contract equal to 20% of the amount of the invoice or fee note.

6. The Client’s Capacity

The client is considered to act in the capacity of author of the text to be translated and expressly authorises its translation in compliance with article 12 of the Belgian law of 22 March 1986 on copyright.

7. Translation and Copyright

The translator holds the copyright on the translated text. The text may not be reproduced in any form, in whole or in part, or in any manner, even electronically, without the express prior written permission from the translator.

8. Acceptance and Confirmation of the Translation Order

The client will enable the translator to assess the level of difficulty of the text to be translated. The translator will always immediately confirm the acceptance of an order offered and accepted over the telephone, citing the agreed upon fee and term of delivery.

A copy of the general translator’s conditions will be sent with the written confirmation. After receiving the order confirmation, the client will sign it and return it to the translator for agreement.

9. Payment

The translator’s invoices or fee notes are payable immediately, net, without discount. In practice, remittance within 5 workdays after receipt of the invoice is equated with immediate payment.

Upon failure to pay all or part of the amount owed by the due date in the absence of grave reasons, and after a futile notice of default, the amount due is increased by 15% with a minimum of 75.00 EUR and a maximum of 1,500.00 EUR, even when a grace period is granted.

The place of the payment is the translator’s domicile (for sole-trader businesses) or the registered office (for companies).

10. Competent Court

The sole court with jurisdiction over all disputes between the translator and client is that of the translator’s domicile (for sole-trader businesses) or the registered office of the translation agency (for companies).

The present general conditions are governed exclusively by Belgian Law.

11. Mediation

If the translator and client do not succeed in settling a complaint amicably, either party may submit a complaint to the Arbitration Board of the Belgian Chamber of Translators and Interpreters (BKVT/CBTI). One of the two parties must be a member of the BKVT/CBTI.

12. Professional Confidentiality and Code of Conduct

The translator is bound by a secrecy obligation. This requires the translator to respect the confidentiality of information relating to the identity of the client and the content of the source text and/or the translation before third parties unless this information should be required by government authorities as part of an official investigation.

As member of the Belgian Chamber of Translators and Interpreters, the translator always undertakes to deliver good quality translation work.

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeine Klausel

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Übersetzers haben Vorrang vor denen des Auftraggebers und vorbehaltlich ausdrücklicher anderslautender Vereinbarung verzichtet der Auftraggeber auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Lieferbedingungen

Die mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbarte Lieferfrist beginnt, wenn der Übersetzer den Quelltext und die Auftragsbestätigung erhalten hat.

3. Haftung

A. Haftung des Übersetzers
Der Übersetzer ist für keinen Lieferverzug haftbar, der durch Krankheit, Unfall, vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder höhere Gewalt im Allgemeinen verursacht wird. Gleichwohl hat der Übersetzer dies dem Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist mitteilen.

Ebenso wenig haftet der Übersetzer, wenn der Verzug auf die verspätete Lieferung durch Dritte (Kurierunternehmen, Post usw.) zurückzuführen ist oder der Quelltext und/oder die Übersetzung selbst während des Transports beschädigt wird. Im Übrigen ist die Haftung des Übersetzers auch bei Verlust des Quelltexts oder der Übersetzung durch Dritte (Post, Kurierunternehmen) ausgeschlossen.

Der Übersetzer kann in keiner Weise für Mängel an dem vom Auftraggeber gelieferten Text haften.

Der Übersetzer übernimmt die Haftung für die Qualität der ausgeführten Übersetzung, sofern diese vollständig und unverändert verwendet wird.

B. Haftung des Auftraggebers
Der Auftraggeber erteilt dem Übersetzer vor oder während der Ausführung der Vereinbarung alle Auskünfte, die für die ordnungsgemäße Ausführung der gewünschten Leistungen benötigt werden.

4. Reklamationen: Frist und Begründung

Reklamationen sind innerhalb von 8 Tagen nach Lieferdatum der Übersetzung per eingeschriebenen Brief anzuzeigen; nach Verstreichen dieser Frist oder bei Versand in anderer Form sind sie nichtig.

Wird gegen eine Rechnung/Honorarabrechnung nicht innerhalb von 8 Tagen Widerspruch eingelegt, so gilt sie als angenommen. Eine Reklamation führt nicht zum Aufschub der Zahlungsfrist.

Reklamationen oder Anfechtungen wegen Fehlerhaftigkeit der Übersetzung, die innerhalb der vereinbarten Frist vorgebracht werden, müssen mittels Wörterbüchern, Glossaren oder von Muttersprachlern verfasstem gleichwertigem Textmaterial ausführlich begründet werden.

Die unbegründete Ablehnung einer Übersetzung befreit nicht von der Pflicht zur Zahlung einer Rechnung/Honorarabrechnung.

Sollten nach Prüfung der Reklamation durch den Übersetzer Differenzen über die Qualität der Übersetzung fortbestehen, kann der Übersetzer oder der Auftraggeber den Sachverhalt dem Schlichtungsausschuss der Belgischen Kammer der Übersetzer und Dolmetscher (CBTI/BKVT) vorlegen. Eine der beiden Parteien muss Mitglied der CBTI/BKVT sein. Der Schlichtungsausschuss befindet dabei lediglich über die Konformität der Übersetzung mit dem Quelltext.

5. Stornierung eines Übersetzungsauftrags

Bei einseitiger Stornierung des Übersetzungsauftrags durch den Auftraggeber schuldet Letzterer dem Übersetzer eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung hat der bereits geleisteten Übersetzungsarbeit sowie der vorab durchgeführten Terminologierecherche zu entsprechen. Für die Berechnungsgrundlage wird auf die von der CBTI/BKVT erstellte Preisfestsetzung verwiesen, die in der Geschäftsstelle erhältlich ist. Darüber hinaus kann der Übersetzer eine Konventionalstrafe in Höhe von 20% des Rechnungs- oder Honorarbetrags verlangen.

6. Eigenschaft des Auftraggebers

Es wird davon ausgegangen, dass der Auftraggeber in der Eigenschaft des Urhebers des zu übersetzenden Textes handelt und die Übersetzung gemäß Artikel 12 des belgischen Gesetzes vom 22.3.1986 über das Urheberrecht ausdrücklich autorisiert.

7. Urheberrechte

Der Übersetzer hat das Urheberrecht an dem übersetzten Text. Ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Übersetzers ist es nicht gestattet, den Text in jedweder Form und Weise (auch nicht elektronisch) ganz oder teilweise zu reproduzieren.

8. Annahme und Bestätigung des Übersetzungsauftrags

Der Auftraggeber hat dem Übersetzer zu ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad des zu übersetzenden Textes zu beurteilen. Ein telefonisch angebotener und vom Übersetzer angenommener Auftrag wird vom Übersetzer unter Angabe des vereinbarten Tarifs und der abgesprochenen Lieferfrist stets unmittelbar danach schriftlich bestätigt.

Der schriftlichen Bestätigung ist eine Kopie der AGB des Übersetzers beizufügen. Der Auftraggeber sendet dem Übersetzer die Auftragsbestätigung binnen 24 Stunden zum Zeichen seines Einverständnisses unterschrieben zurück.

9. Zahlung

Die Rechnungen bzw. Honorarabrechnungen des Übersetzers sind ausschließlich bar, netto und ohne Abzüge zu zahlen. In der Praxis gilt eine Überweisung innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Rechnung als Barzahlung.

Bleibt der geschuldete Betrag ohne schwerwiegenden Grund am Fälligkeitstag ganz oder teilweise unbezahlt, erhöht sich der Schuldsaldo nach erfolgloser Inverzugsetzung um 15% pro Jahr mit einem Minimum von 75,00 Euro und einem Maximum von 1.500,00 Euro – und zwar auch bei Gewährung einer zusätzlichen Zahlungsfrist.

Zahlungsort ist der Wohnsitz (bei natürlichen Personen) bzw. der Gesellschaftssitz (bei juristischen Personen) des Übersetzers.

10. Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten zwischen Übersetzer und Auftraggeber ist das am Wohnort des Übersetzers (bei natürlichen Personen) bzw. am Sitz der Übersetzungsagentur (bei juristischen Personen) befugte Gericht zuständig.

Die vorliegenden AGB unterliegen ausschließlich belgischem Recht.

11. Schlichtung

Sind Übersetzer und Auftraggeber nicht in der Lage, eine Reklamation auf gütlichem Wege beizulegen, können beide oder eine der Parteien dem Schlichtungsausschuss der CBTI/BKVT den Sachverhalt vorlegen. Eine der beiden Parteien muss Mitglied der CBTI/BKVT sein.

1.     Berufsgeheimnis und Standesrecht Der Übersetzer ist an das Berufsgeheimnis gebunden. Dies impliziert die Geheimhaltung der Identität des Auftraggebers, des Inhalts des Quelltextes und der Übersetzung selbst. Als Mitglied der CBTI/BKVT verpflichtet sich der Übersetzer, stets Übersetzungen guter Qualität zu liefern.

© Caroline Deforche - K. Boudewijnlaan 24 - 8810 Lichtervelde - | Comsa! | Gebruiksvoorwaarden | Algemene voorwaarden